Privacyverklaring

“Privacy & Disclaimer’’

Disclaimer website www.itsmyhealth.nl 

Deze disclaimer van www.itsmyhealth.nl (“wij”) ziet op gebruikers van de website (“u”). Onze website is te vinden op URL. 

Naast deze disclaimer hebben wij een privacyverklaring voor onze klanten en anderen waarmee wij in het verlengde van onze bedrijfsmatige activiteiten contacten onderhouden. Wij verwijzen u naar URL 

Contactgegevens 

Onze contactgegevens zijn: 

It’s My Health Breda
Bezoekadres: Generaal Maczekstraat 80
Postadres: Generaal Maczekstraat 80
KvK-nummer: 72140364 

Telefoonnummer: 076 520 3661
E-mailadres: info@myhealthbreda.nl
Website: www.itsmyhealth.nl 

Tracking cookies 

Wij verzamelen, door middel van ‘tracking cookies’, gegevens omtrent uw gebruik van de website. Daarbij worden uw gegevens en uw bezoeken aan de website achterhaald. Deze gegevens zijn herleidbaar tot uw IP-adres en daarmee veelal tot de naam van uw internetprovider of uw bedrijfsnetwerk. Wij gebruiken deze gegevens om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om te waarborgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Ook kunnen wij op die manier de website op uw gebruik afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming
gevraagd voor het gebruik van tracking cookies. 

Wij gebruiken Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar op het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan ons 

U kunt uw persoonsgegevens aan ons, of aan een aan ons verbonden persoon, verstrekken ‘via de website’ doordat u op een e-mailadres op de website klikt en daarna een e-mail verstuurt. Voor die gevallen verwijzen wij u naar de voormelde privacyverklaring.  

Hyperlinks 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij zijn evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. 

Inhoud van en informatie op de website 

De informatie op onze website en onze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld zijn voor u gratis te raadplegen. Wij garanderen niet dat de informatie op onze website en onze nieuwsberichten volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en schadelijke computerprogrammatuur, noch dat onze website en nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op onze website en onze nieuwsberichten, virussen op onze website en onze nieuwsberichten of het niet correct functioneren van onze website en onze nieuwsberichten. Alle rechten van intellectuele eigendom op onze website, en onze nieuwsberichten berusten uitsluitend bij ons. Wij behouden ons die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. 

U mag onze website en nieuwsberichten en de gegevens op onze website en nieuwsberichten uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) onze website en nieuwsberichten en de gegevens op onze website en nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van onze website of nieuwsberichten of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. 

Wijziging disclaimer 

Deze disclaimer is opgesteld op … en kan worden gewijzigd. Een eventuele wijziging zal op onze website worden gepubliceerd, waarbij duidelijk kenbaar zal worden gemaakt dat er sprake is van een wijziging.” 

Gegevensbeheer

In het kader van de uitvoering van de taken van opdrachtgevers beschikt MyHealth Breda over verschillende persoonsgegevens. Onder deze persoonsgegevens vallen de volgende categorieën gegevens:  

 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Medische gegevens
 • BSN
 • Financiële gegevens

Rechten van betrokkenen

Vanaf 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.1 De AP is de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 van de AVG en valt ook zelf onder de werkingssfeer van de AVG. Daar waar de AVG ruimte laat om op nationaal niveau bepaalde vraagstukken (aanvullend) te regelen, is dit in Nederland gedaan door middel van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 2 De Uitvoeringswet is met ingang van 25 mei 2018 in werking getreden. 3 Daarnaast heeft de AP een toezichthoudende taak op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Deze wetten worden aangepast ter implementatie van de EU-Richtlijn 2016/680. 4 5 Voor zover de AP voornemens is een bestraffende sanctie op te leggen, valt de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens naar het oordeel van de AP onder de reikwijdte van de Richtlijn.

Onder de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten waarop zij zich kunnen beroepen tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Het recht op dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen);
 2. Het recht op vergetelheid (recht op wissing);
 3. Het recht op inzage in de persoonsgegevens van betrokkene die de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt;
 4. Het recht op rectificatie en aanvulling;
 5. Het recht op beperking van de verwerking (recht om minder gegevens te laten verwerken);
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Voorts hebben betrokkenen recht op:
 8. Duidelijke informatie over wat de verwerkingsverantwoordelijke met hun gegevens doet;
 9. Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de verwerking inbreuk maakt op de AVG;
 10. intrekking van eerder gegeven toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens

Als betrokkenen zich tegenover de MyHealth Breda willen beroepen op hun rechten onder de AVG genoemd in de punten 1 tot en met 7, dan kunnen zij hierover een brief sturen. Het indienen van een klacht als bedoeld in punt 9, niet zijnde een verzoek om handhaving, kan via een webformulier worden ingediend. Of het intrekken van eerder gegeven toestemming (punt 10) via de elektronische weg mogelijk is, hangt af van de manier waarop die eerdere toestemming is gegeven. Heeft dit via de elektronische weg plaatsgevonden, dan kan dit ook op dezelfde manier weer worden ingetrokken

De afdeling Staftaken en Wetgevingsadvies is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het verzoek. Hierbij wordt de afdeling Stafzaken en Wetgevingsadvisering waar mogelijk bijgestaan door de privacy coördinator van de betreffende directie waarop het verzoek betrekking heeft, of in geval van diens afwezigheid door de concern privacy coördinator.

Intern gegevensbeleid

Gegevens van leden, deelnemers en medewerkers moeten bij MyHealth Breda veilig zijn en hun privacy moet zijn gewaarborgd. De wet en regelgeving die door nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zijn opgesteld, zijn geïntegreerd in het dagelijkse bedrijfsbeleid van MyHealth Breda door het naleven van de verschillende gegevensverwerkingsprotocollen. Binnen het team van MyHealth Breda zijn 2 privacy coördinatoren aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de veilige  gegevensverwerking en naleving van de opgestelde protocollen garanderen.

Alle medewerkers binnen MyHealth Breda zijn individueel verantwoordelijk voor een rechtmatige omgang met persoonsgegevens. Daartoe zijn de volgende elf basisregels contractueel opgesteld:

 1. Verwerk persoonsgegevens alléén als dit nodig is in het kader van de uitvoerende taak van MyHealth Breda.
 2. Gebruik alleen die persoonsgegevens die je nodig hebt voor je doel/activiteit
 3. Zorg dat de persoonsgegevens die je verwerkt juist en actueel zijn
 4. Sla persoonsgegevens op zo min mogelijk plekken op
 5. Deel de persoonsgegevens alleen met collega’s die direct betrokken zijn
 6. Laat persoonsgegevens niet onbeheerd achter
 7. Neem de grootste zorgvuldigheid in acht wanneer je persoonsgegevens verwerkt over iemands ras, religie, gezondheid, strafverleden etc.
 8. Verwijder de persoonsgegevens na het verstrijken van de bewaartermijn
 9. Neem de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 10. Raadpleeg de privacy coördinator van jouw directie bij bijzondere situaties of voor advies


De medewerkers zorgen ervoor dat zij volgens de basisregels en de daarvoor vastgestelde werkprocessen omgaan met de persoonsgegevens. Bij problemen bij het volgen van de werkprocessen informeren zij daarover bij de leidinggevende en de privacy coördinator. \

Veiligheid en beveiligingsmaatregelen

MyHealth Breda hanteert verschillende protocollen zodat persoonsgegevens worden beschermd en privacyreglementen kunnen worden gewaarborgd. Deze regelementen staan vermeld in het verwerkingsprotocol en de algemene voorwaarden die staan vermeld op het deelnamecontract die deelnemers ondertekenen bij keuze tot deelname.

Als sprake is van een nieuwe verwerking van persoonsgegevens, meldt de medewerker die verantwoordelijk is voor het project of proces waarin persoonsgegevens worden verwerkt, dit aan de privacy coördinator. Als er sprake is van een datalek, meldt de medewerker dit aan zijn of haar leidinggevende en de beveiligingsambtenaar

Het MyHealth Breda gegevensverwerking protocol beschrijft de voorzieningen van administratieve, technische of beheersmatige aard, die gericht zijn op het beheersen van de beveiligingsrisico’s en het handhaven van een passend beveiligingsniveau. Onderwerpen die hierin worden behandeld zijn bijvoorbeeld omgang met derde partijen, het beheer van bedrijfsmiddelen, de personele en fysieke beveiliging, het beheer van ICT systemen, de toegangsbeveiliging, autorisaties, de werking, ontwikkeling, onderhoud en het beheer van het informatiesysteem, informatiebeveiligingsincidenten, bedrijfscontinuïteitenbeheer en de naleving van het beleid.

Het Handboek Managementsysteem voor informatiebeveiliging beschrijft de procesmatige aanpak voor het inrichten, onderhouden en verbeteren van het gewenste niveau van informatiebeveiliging. Daarnaast worden hierin de organisatie, coördinatie, functionele taken en verantwoordelijkheden in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid gedefinieerd. Het Handboek voor Medewerkers geeft handvatten voor een praktische invulling van het Beleid in de dagelijkse werkzaamheden van alle managers en medewerkers.

Klachtverwerkingen

Bij opmerkingen en/of klachten kunnen deelnemers en leden bellen naar het nummer 085-0710180 of een anoniem bericht versturen via het contactformulier op www.itsmyhealth.nl.

Indien noodzakelijk geacht kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is