Algemene Voorwaarden

1a Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van My Health ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden

1b De tussen beide partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

 

2a De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van My Health. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers een boete verschuldigd van €7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is de deelnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag

2b De abonnementskosten zullen maandelijks in de periode tussen de 23e dag en het einde middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer worden afgeschreven. De eerste maand kunnen er meerdere bedragen afgeschreven worden (abonnementsgeld en clubkaart)

2c Indien de afschrijving, om welke reden dan ook, niet kan plaatsvinden en My Health de deelnemer een herinnering of aanmaning dient te zenden, is de deelnemer een verdere boete van 7,50 verschuldigd voor iedere schriftelijke of email actie die My Health daarna dient te ondernemen. Daarnaast worden 5 aan administratiekosten in rekening gebracht.

2d De lidmaatschap bijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van My Health.

 

3a  Door My Health Breda wordt een clubkaart verstrekt, waar de deelnemer €7,50 voor betaald. Deze clubkaart dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van My Health

3b De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de clubcard voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van My Health niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer nakoming van deze overeenkomst

 

4a Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een (aangetekende) brief, email of opzegformulier bij de receptie. Daar waar in onze accommodatie werken met beroepskrachten zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor aanvang van elke nieuwe abonnementsperiode te handhaven, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Verleningen van abonnementen mogen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze. Abonnementen worden zonder opzegging automatisch met dezelfde abonnementsperiode verlengt.

4b Tussentijdse opzegging van het eerste jaar- of kwartaalabonnement is niet mogelijk. Welk kan de lidmaatschapsbijdrage voor 1 maand worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van arts. Bij verhuizing dient een verhuisdocument van de gemeente overlegd te worden. Opzegtermijn in geval van verhuizing is 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.

4c In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure bij een kwartaalabonnement. Bij een jaarabonnement mag de overeenkomst tussentijds maximaal 3 maanden worden opgeschort, mits de aanvang van de zwangerschap binnen de eerste 6 maanden van het jaarabonnement plaatsvindt. Vakantieperiodes worden niet opgeschort.

4d Deelnemer ontvangt na afmelding bericht, op welke wijze hij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen

4e Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan, Zolang aan deze verplichtingen niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijf derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

 

5a Bij het in gebreke blijven van betaling van de maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedragen, zulks na herinnering, aanmaning of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruik faciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering

5b Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door My Health worden gemaakt dienen door de deelnemer aan My Health te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het My Health verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00 waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat My Health de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de deelnemer hiervan op de hoogte is.

 

6a My Health behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van veertien (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn

6b My Health behoudt zich het recht om de tarieven te verhogen.

 

7a Deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door My Health geboden.

7b My Health is niet aansprakelijk voor  vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijke van of aan goederen van deelnemers of derden. My Health is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

 

8a Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46a/d een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk zoals beschreven in artikel 4A t/m 4E.

8b In de we Kopen op Afstand is bepaald dat internetinschrijvingen binnen zeven werkdagen zonder opgaaf van reden mogen worden herroepen (ontbonden).